top of page
Persartikelen.png

Geschiedenis: hoe het 30 jaar geleden allemaal begon en hoe actueel het ook nu nog is ...

Begin de jaren negentig werd, naar aanleiding van een schrijnend dodelijk ongeval van een 11 jarig meisje op de Deinsesteenweg, een groep rond verkeersveiligheid GRAAG TRAAG opgericht in samenwerking met de gezinsbond. Drongen kwam op straat voor Sofie en voor verkeersveiligheid.

Toen de voorgestelde uitbreiding van de KMO zone in het gebied tussen Barloria en de Nevelseheerweg die de verkeersveiligheid op en rond de Deinsesteenweg nog meer in gevaar zou brengen, besloten wij een groter comité rond de leefbaarheid op te richten met de naam Leefbaar Drongen.

Mensen van alle leeftijden, uit verschillende organisaties, en van verschillende politieke pluimage trokken aan één zeel.

Wij organiseerden verschillende acties: affiches, zwarte vlaggen, 2 protestwandelingen, petitieactie, mobilisatie door kinderen op Drongen kermis, politiek debat, gesprek tussen bevoegde schepen en boeren, nieuwsbrieven aan de bevolking. Wij konden rekenen op een grote groep vrijwilligers!

In het begin Stad Gent beschouwde onze acties als het werk van ‘neergestreken beroepsagitatoren’. Toen ze zagen dat er geen politiek etiket op ons kon gekleefd worden gingen ze wel anders denken.

Onze boodschap aan de stad Gent was duidelijk:

  • Handen af van de steeds schaarser wordende ruimten in onze gemeente: Geen nieuwe bedrijfsterreinen, grote verkavelingen …

  • De verkeersonveiligheid op het ganse grondgebied van Drongen moet worden aangepakt, met informatie naar en inspraak van de bevolking:

    • Afdoende ingrepen voor de drukke Deinsesteenweg!

    • Zeer dringend oplossingen voor Baarledorp en Kloosterstraat

    • Geen gedeeltelijke afwerking van de R4 tot aan Drongen

Het aangroeiend vrachtverkeer van de R4 naar oprit E40 in Drongen was toen al zeer actueel. En de oplossing hiervoor was voor ons toen al duidelijk, rechtstreekse aansluiting R4 aan E40 aan Flanders Expo. Maar toen al leken de belangen van een aantal speculanten deze mogelijkheid in de weg te staan.

Met behulp van een studie door een prof van de Gentse universiteit konden we aantonen dat er niet echt nood was aan extra KMO /industrie ruimte omdat in Vlaanderen er verschillende bestaande bedrijfsterreinen onvoldoende benut werden.

We haalden de pers met onze acties. En, we vonden enkele politici bereid onze vragen te ondersteunen. Onze petitieactie leverde 2815 handtekeningen op waarvan 2561 gezinspetities. Deze actie, had uiteindelijk als resultaat dat wijziging van het gewestplan met uitbreiding van de KMO zone op 8 juni 1994 door de Vlaamse regering verworpen werd. We haalden dus één slag thuis!

De verkeersveiligheid in en rond de N466, de aansluiting van de R4 en het op- en afrittencomplex in Drongen was nog in volle studie. Wij legden alvast de nood aan een globale visie op verkeersveiligheid op tafel van de betrokken overheden.

Na 3 jaar hard werken en na de overwinning op de uitbreiding van de industriezone verwaterde ons comité een beetje. Een aantal mensen bleven de onveilige verkeerssituatie opvolgen.

Dit is toch wel een verhaal dat aantoont dat samenwerking en burgerinitiatief loont!

bottom of page