top of page
Leefbaar Drongen wil overleg en dialoog nog een kans geven
Standpunt Leefbaar Drongen Kloosterstraatbrug (maart 2023)

Zoals u in de inspraaknota, die we samen met leefbaar Baarle opstelden, kon lezen hebben wij verschillende vragen en opmerkingen op de omgevingsvergunning.
De belangrijkste daaruit zijn:

  1. De voorliggende plannen zijn een voorafname op het lopende GRUP rond het op- en afrittencomplex/ontsluiting industriepark

  2. De voorgestelde knip aan beide zijden van de brug zorgt dan wel voor meer veiligheid voor fietsers op de brug en voor meer veiligheid in de Kloosterstraat maar vormt een barrière in Baarle.

  3.  Het verkeer dat enkele km’s zal moeten omrijden zorgt voor extra overlast in woonstraten.

Wij gingen hierover in overleg met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en met de Stad.
AWV belooft schriftelijk om de inrichting van de brug zo te organiseren dat verschillende mogelijkheden om de ontsluiting van het industriepark te organiseren open blijven.
De Stad belooft schriftelijk om de impact van de knips te monitoren, te evalueren en zo nodig aan te passen.

Stad Gent geeft gunstig advies voor vervanging Kloosterstraatbrug

Stad Gent weerlegt in haar advies alle ingediende bezwaren en geeft een gunstig advies voor het vervangen van de Kloosterstraatbrug. De bezwaren van Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle kan u hieronder ook nog nalezen.

Drongen verzet zich tegen de omgevingsvergunning voor vervanging van de Kloosterstraatbrug.

Openbaar onderzoek brug E40 in Drongen


De organisaties Leefbaar Baarle en Leefbaar Drongen verzetten zich tegen een omgevingsvergunning voor de vervanging van de Kloosterstraatbrug.

Omdat de omgevingsaanvraag over veel meer gaat dan het vervangen van de brug uit veiligheidsoverwegingen, zijn beide organisaties van mening dat deze vergunning moet bekeken worden binnen het Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Complex E40 Drongen’, waarin de dossiers voor het op- en afrittencomplex en de ontsluiting van de industriezone Drongen I samengevoegd worden. Zij baseren zich op rechtspraak van de Raad voor vergunningenbetwisting en van het Hof van Justitie dat versnippering van milieuvergunningen wil tegengaan.


De omgevingsaanvraag gaat over de ontsluiting van het industrieterrein waarbij het knippen voorziet ten noorden met de westelijke Baarleveldestraat en Halewijnstationstraat en ten zuiden tussen het zuidelijke en noordelijk deel van de Kloosterstraat enerzijds en de Industriezone Drongen anderzijds. Daardoor heeft het plan een ernstige impact op de lokale mobiliteit. De uitgevoerde mobiliteitsstudie is ontoereikend omdat het gebied van de impact veel groter is dan wordt aangegeven en omdat er geen rekening gehouden wordt met verkeerstoename in tijd.


Concreet betekent dit dat de brug enkel nog kan gebruikt worden door fietsers en het vrachtwagenverkeer dat van en naar het industrieterrein via Baarleveldestraat aansluiting heeft op N466. Alle andere verkeer moet omrijden via woonstraten.

Het plan legt ook een hypotheek op alle planalternatieven die door bewoners werden ingediend tijdens de inspraakprocedure van het vorige en toekomstige GRUP op- en afrittencomplex Drongen, en houdt geen rekening met de luide roep om vrachtwagenverkeer te weren uit Drongen.

Leefbaar Baarle en Leefbaar Drongen roepen dan ook de bewoners op om bezwaar aan te tekenen.

Zij stelden een lijvig bezwaarschrift op als inspiratie voor de bewoners.

Leefbaar Baarle en Leefbaar Drongen roepen dan ook de bewoners op om bezwaar aan te tekenen.

Zij stelden een lijvig bezwaarschrift op als inspiratie voor de bewoners.

Bezwaar aantekenen kan tot 1 oktober via

(bezwaarschriften die ten laatste op 29/9 in de bus gestopt worden van Varendriesstraat 56, worden door ons afgegeven aan de balie bouwen)

  • Een mail met vermelding van dossiernr OMV_2022086527, aan bouwen@stad.gent

  • Een aangetekend schrijven met vermelding van dossiernr OMV_2022086527 verstuurd naar college van Burgemeester en schepenen

(*) U kan de tekst mits weglating van de datum en de ondertekening kopiëren uit het bezwaarschrift en plakken in het voorziene kader "Inhoud van het bezwaarschrift" OF het bezwaarschrift afdrukken, ondertekenen en opladen als bijlage in pdf. 

Opgelet! OP MAANDAG 26 SEPTEMBER ZAL HET LOKET ONBESCHIKBAAR ZIJN van 5u00 tot 12u00.

Plan Kloosterbrug_edited.png
bottom of page