top of page
Black and White Star in Circle

Naar aanleiding van onze open brief werd de toekomst van de N466 besproken tijdens de vergadering van de Commissie Mobiliteit dd 15/11/2022.

Schepen Watteeuw zei over de toekomst van de N466: “Mijn standpunt over de wegencategorisering en de selectie van het vrachtroutenetwerk is reeds aan bod gekomen in deze commissie en is gekend.

De stad wenst dat de N466 wordt opgenomen binnen het dragende netwerk, en niet in het hoofdwegennet.

Binnen het vrachtroutenetwerk wensen we de N466 niet meer als hoofdvrachtroute te selecteren.


U kan via deze link het antwoord

van de bevoegde schepen nalezen.

Open brief aan Stad Gent (26/10/2022)

Leefbaar Drongen verwacht duidelijk engagement van Stad Gent

Leefbaar Drongen probeert al meer dan een jaar een aantal problemen bij Stad Gent aan te kaarten die de leefbaarheid in Drongen ernstig bedreigen.

De N466, die door twee dorpskernen loopt, groeide uit tot ons centrale aandachtspunt: zijn aansluitingen naar R4 en E40, zijn ontsluitingen naar de industrieterreinen, zijn onverantwoorde toewijzing in het hoofdvrachtroutenetwerk, de daarbij gepaard gaande verkeersonveiligheid, sluipverkeer en geluidshinder.

Leefbaar Drongen opteert voor dialoog en samenwerking, maar wil dat daar inspraak, participatie en engagement tegenover staan. De draagkracht en steun van de Drongenaar voor de waakzaamheid en initiatieven van Leefbaar Drongen is groot.

Leefbaar Drongen maakt zich zorgen omdat een aantal dossiers niet opschieten en een aantal andere in de verkeerde richting dreigen te evolueren.

1. N466 moet veiliger en toegankelijker, geen vrachtroute door dorpskernen!

Stad Gent is er nog niet in geslaagd om de problematische impact van de Oosterweelverbinding op de zuidelijke R4 te laten erkennen door de Vlaamse Overheid, waardoor er niet naar oplossingen wordt gezocht om dat doorgaand verkeer op een vlotte en veilige manier te laten aansluiten op de E40.

Stad Gent blijft in haar mobiliteitsplan de N466 inkleuren als hoofdvrachtroute (als enige niet-ringweg of autosnelweg in de ruime Gentse regio). Ondertussen brengt de ontwikkeling van een nieuwe stationswijk aan de Loop de huidige rol van de B402 als hoofdverbinding tussen R4 en E40 in het gedrang.

Leefbaar Drongen wil niet dat de N466 de uitlaatklep wordt voor het aankomend verkeersinfarct op de Ring rond Gent en vraagt daarom dat het Stadsbestuur zich expliciet engageert tegen een N466 als hoofdaansluiting tussen de R4 en E40.

Naast het uitbouwen van een alternatieve hoofdverbinding tussen de R4 en de E40, impliceert de keuze ook dat N466 heringericht moet worden. Omdat een gepaste grondige herinrichting pas op langere termijn gerealiseerd kan worden vragen wij aan Stad Gent om bij AWV aan te dringen op een onmiddellijke voorlopige herinrichting van de N466. Dit is mogelijk zonder grote infrastructuurwerken zoals wegversmallingen, conflictvrije verkeerslichten, bijkomende veilige oversteekplaatsen, rotonde met 1 baanvak...). Wij stellen vast dat dit voor het traject R40-R4 wel kan, maar dat het traject R4-Baarle (Drongen dus) 'vergeten' wordt.

2. Omgevingsvergunning vervanging Kloosterstraatbrug en ontsluiting industrieterrein Drongen I.

Leefbaar Drongen is niet tegen het veilig maken van de brug om aanrijdingsgevaar te voorkomen of om het veiliger te maken voor fietsers. Maar dit kan o.i. door tijdelijke maatregelen. (aanrijbeveiliging, signalisatie en een hoogtebegrenzer…).

De aanvraag tot omgevingsvergunning werd aangekondigd als een urgente en louter bouwtechnische vervanging van de brug (om veiligheidsredenen) zonder impact op het geplande overkoepelende GRUP voor het op- en afrittencomplex en de ontsluiting van het industrieterrein. De bouwaanvraag gaat echter veel verder. We vernemen dat de knippen in de Kloosterstraat en de verankering van de Baarleveldestraat als exclusieve verbinding met het industrieterrein Drongen I er kwamen op vraag van Stad Gent.

Deze de facto privatisering van de Kloosterbrug voor het industrieterrein Drongen I heeft grote gevolgen voor de mobiliteit en verkeersleefbaarheid in een ruime omgeving.

Omdat de actiecomités Leefbaar Drongen én Leefbaar Baarle van mening zijn dat deze plannen thuishoren in het geplande GRUP en een te grote negatieve invloed hebben op de ruime omgeving, hebben ze samen een bezwaarschrift opgesteld.

Helaas heeft Stad Gent alle argumenten afgewimpeld en een positief advies gegeven.

De bewoners krijgen de indruk dat Stad Gent meer belang hecht aan de uitbreiding en ontsluiting van het industrieterrein dan aan de leefbaarheid in de ruime omgeving. De bewoners zijn ook boos omdat dit alles boven de hoofden van de mensen beslist dreigt te worden.


3.Structuurschets voor Drongen!

Leefbaar Drongen is vragende partij voor de opmaak van een visiedocument voor Drongen naar analogie met de Structuurschets die voor Baarle werd opgemaakt.

Wij vragen naar een globale visie waarin alle projecten geïntegreerd worden, met aandacht voor mens, milieu, klimaat, mobiliteit, verkeersleefbaarheid, economie.

Leefbaar Drongen wil hieraan constructief meewerken om tot een evenwichtig en gedragen toekomstbeeld te komen.


4. Geluidshinder ernstig nemen

Meerdere malen werd het probleem van geluidshinder door E40, R4, N466 en trein aangekaart. Tot nu toe zonder ernstige respons.

Geluidsoverlast in het bijzonder ten gevolge van het verkeer moet in de toekomstvisie over de leefbaarheid in Drongen met ernst behandeld worden. Net in het kader van de grote infrastructuurwerken liggen hier heel wat mogelijkheden om grote stappen vooruit te zetten.

       

5.Participatie en inspraak

Als Stad Gent haar opdracht om op lange termijn te denken ernstig neemt, dan is dit niet mogelijk zonder burgerparticipatie. Hoewel Stad Gent participatie hoog in het vaandel draagt zien wij dat de praktijk anders is. Het gevolg manifesteert zich in het ontbreken van draagkracht voor de plannen die eenzijdig zijn opgemaakt.

Het is de verplichting van Stad Gent om gestructureerd en op regelmatige basis de participatie te organiseren. Leefbaar Drongen is ervan overtuigd dat een dergelijk platform zal bijdragen tot efficiënt bestuur in een constructieve sfeer van wederzijds respect.

Leefbaar Drongen houdt de vinger aan de pols en is van mening dat de bewoners van Drongen recht hebben op een groter engagement van Stad Gent en verwacht op korte termijn haar initiatief hierover.

bottom of page